Comparteix:

CO-FRESH

CO-creating sustainable and competitive FRuits and vEgetableS’ value cHains in Europe

Grup de recerca: CREDA. Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari.
Projecte: CO-creating sustainable and competitive FRuits and vEgetableS’ value cHains in Europe
Web: cordis.europa.eu/project/rcn/214742_en.html


A qui va dirigit el projecte

A tots els actors clau de les cadenes de valor agroalimentàries.

Objectiu del projecte

(re) dissenyar i pilotar enfocaments sistèmics innovadors de les cadenes de valor agroalimentàries per ampliar aquesta innovació a nivell europeu. Aquests enfocaments innovadors milloraran el rendiment / eficiència econòmica, social i ambiental d’aquestes cadenes de valor, mitjançant la integració intel·ligent d’innovacions tecnològiques, socials, organitzatives, administratives i institucionals; tot això serveix per fer-los més sostenibles.

Descripció del projecte

A partir de les millors pràctiques actuals i els principals factors d’èxit observats i analitzats en cadenes de valor innovadores i l’estat de l’art en enfocaments tecnològics i no tecnològics, CO-FRESH proposa desenvolupar tècniques, eines i coneixements per al redisseny de les cadenes de valor agroalimentaries. Mitjançant enfocaments col·laboratius i sistèmics, les eines i els formats s’aplicaran en 7 casos pilot que representen diverses cadenes de valor agroalimentàries de fruites i verdures (inclosos els cultius de proteïnes per a aliments i pinsos) a tot Europa. CO-FRESH utilitzarà l’enfocament d’Investigació d’Intervenció per estudiar models d’acció d’innovació col·lectiva dins i entre les organitzacions.

El consorci CO-FRESH reuneix actors clau de les cadenes de valor agroalimentàries pilot; associacions d’actors (agricultors, productors d’aliments, cooperatives, consumidors); experts en solucions tecnològiques (incloses les digitals) i solucions no tecnològiques (incloses les socials, organitzatives i institucionals); així com experts en sostenibilitat ambiental, social, econòmica i en l’acceptació del consumidor.


Programa Europeu Horizon 2020

Projecte finançat pel programa de recerca i innovació de la Unió Europea Horitzó 2020. Coordina el Centro Nacional de Tecnología i seguridad alimentaria.

Període: octubre 2020 a març 2024