Comparteix:

Nutri2Cycle

Transition towards a more carbon and nutrient efficient agriculture in Europe

Grup de recerca: CREDA. Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari.
Web: https://cordis.europa.eu/project/id/773682

A qui va dirigit el projecte

A recolzar la transició de l'agricultura europea per a la propera generació de pràctiques agronòmiques basades en un cicle de nutrients i de carboni orgànic optimitzat. 

 

Objectiu del projecte

El projecte proposa i cerca quins escenaris s’avaluen amb un major potencial per millorar els fluxos de nutrients i reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) en els sistemes agrícoles. A la vegada, Nutri2Cycle pretén elaborar escenaris estratègics per predir l’efecte d’aquestes innovacions a escala europea.

Descripció del projecte

El projecte Nutri2Cycle utilitza un enfocament integrat per tal de recolzar la transició de l'agricultura europea des d’una utilització sub-òptima de nutrients vers a la propera generació de pràctiques agronòmiques basades en un cicle de nutrients i de carboni orgànic optimitzat. 

El CREDA lidera l’anàlisi d’opinions, actituds i expectatives respecte a l’adopció de les tecnologies proposades d’actors de les diferents etapes de la cadena de valor. Aquesta investigació s’enfoca amb una recerca qualitativa dirigida a dos grups: el grup de l’oferta (agricultors, indústria i institucions), i el grup de la demanda (HORECA, minoristes i consumidors). El CREDA també dirigeix l’anàlisi de preferències, opinions i actituds dels consumidores, així com l’estimació de la disposició a pagar (DAP) per un etiquetatge d’aliments sostenibles i respectuosos amb el medi ambient. Aquest anàlisi emfatitza en la DAP dels consumidors per productes associats a unes menors emissions de gasos de efecte hivernacle (GEH) i a cicles optimitzats de C, N i P, tant a nivell de granja com a nivell regional.


Programa Europeu Horizon 2020

Projecte finançat pel programa de recerca i innovació de la Unió Europea Horitzó 2020. Coordinador UNIVERSITEIT GENT
Període: octubre de 2018 a setembre 2022