Comparteix:

EPIMECUS

Estudi de l'epidemiologia de Meloidogyne en rotacions de cucurbitàcies i solanàcies per al disseny d'estratègies de maneig en sistemes agrícoles sosteniblesGrup de recerca: GINEMQUAL. Gestió Integrada de Nematodes Fitoparàsits i dels Efectes sobre el Rendiment i Qualitat de la Collita


A qui va dirigit el projecte

Productors hortícoles 

Objectiu del projecte

Determinar la dinàmica poblacional de Meloidogyne spp. en rotacions de cucurbitaces i solanàcies d'acord amb els factors agronòmics i mediambientals en dues àrees representatives de la producció hortícola a Espanya: Andalusia i Catalunya. 

Determinar la relació entre les densitats poblacionals pretrasplantament i la producció de carbassó, cogombre i síndria.

Determinar l'efecte de la resistència vegetal i l'agent de biocontrol Paecilomyces lilacinus sobre l'epidemiologia de Meloidogyne.

Descripció del projecte

Meloidogyne és el principal nemàtode limitant de la producció hortícola a Espanya. El mètode de control del nemàtode més utilitzat durant les últimes dècades ha estat l'aplicació a terra d'agroquímics nematicides, la majoria dels quals ja no es troben disponibles o tenen restriccions d'ús.

No hi ha cap mètode de control efectiu que redueixi en un 90% les densitats de població de forma consistent i prolongada en el temps. A més, els mètodes de control han de ser compatibles amb una producció hortícola sostenible.

El disseny d'estratègies de maneig en sistemes agrícoles sostenibles s'ha de basar en el coneixement de les característiques biològiques del patògen i epidemiològiques de la malaltia, en les condicions locals de l'àrea de producció, tant socioeconòmiques com mediambientals. Així mateix, cal conèixer la manera d'acció de les mesures de control a aplicar i la seva eficàcia, a fi d'establir els moments òptims d'intervenció i predir l'efecte que puguin tenir sobre la viabilitat del nemàtode o sobre la seva interacció amb la planta.

Per això, els objectius d'aquest projecte són estudiar el desenvolupament de les densitats de població de Meloidogyne en cultius de cucurbitàcies i solanàcies d'acord amb la gestió que realitzen els agricultors en dues àrees representatives de l'agricultura espanyola: Andalusia i Catalunya, i l'efecte d'aquestes densitats sobre la producció de cucurbitàcies (ex. carbassó, cogombre, i síndria). 

Aquest estudi inclou l'elaboració i validació de models fenològics del nemàtode per determinar el nombre de generacions per cultiu, la taxa de multiplicació de les poblacions en relació a la densitat d'inòcul en pretrasplantament, l'efecte del nemàtode sobre la producció, i la taxa de supervivència entre cultius en sòls amb diferent textura. A més, es determinarà l'efecte de mètodes de maneig de baix impacte ambiental com la resistència vegetal i l'agent de biocontrol Paecilomyces lilacinus sobre l'epidemiologia de Meloidogyne.


Programa Europeu Horizon 2020

Projecte finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació.
Període: octubre 2010 - desembre 2013

Keywords
agrópolis